Співробітники кафедри


Бадіян Євген Юхимович

  Професор кафедри фізики твердого тіла, Заслужений викладач
  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

  Pобочий телефон: +38 (057) 707-53-47; +38(057) 707-56-81;
  Адреса: 61022, Україна, м. Харьков, пл. Свободи, 4, кімн. I-22, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тела.
  E-mail: Evgeny.E.Badiyan@univer.kharkov.ua
                Evgeny.E.Badiyan@karazin.ua

 

      У 1961 році закінчив фізико-математичний факультет Харківського державного університету ім. А.Г. Горького. У 1968 році під керівництвом проф. Пінеса Б.Я. захистив кандидатську дисертацію. З 1970 року - доцент кафедри фізики твердого тіла, з 2009 року - професор кафедри фізики твердого тіла. Має вчене звання професора, Заслужений викладач Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. За високі досягнення в навчальній, науковій та виховній роботі нагороджений медаллю імені В. Н. Каразіна та  медаллю «За служіння Каразінському університету». За особисті досягнення у галузі науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних проблем нагороджений Харківською обласною державною адміністрацією дипломом стипендіата в галузі науки імені Г.Ф. Проскури

Навчальна робота

      Протягом багатьох років читав та читає спецкурси «Кристалографія», «Фізичне матеріалознавство», «Дефекти кристалічної будови», «Вступ до фізики твердого тіла», «Дифузійні процеси в металах і сплавах», «Техніка фізичного експерименту» та інші, керівник багатьох курсових, бакалаврських та магістерських робіт. За його ініціативою та під безпосереднім керівництвом створена навчальна лабораторія з вивчення структури твердих тіл, модернізується практикум з фізичного матеріалознавства.

Наукова діяльність

      Наукові інтереси - це, насамперед, фізика міцності та пластичності кристалічних тіл, взаємозв'язок структурних змін і релаксаційних процесів при пластичній деформації кристалічних тіл у широкому температурному інтервалі, рентгеноструктурні дослідження. Протягом багатьох років займався проблемою стійкості покриттів, що відбивають, для лазерної техніки; впливу факторів космічного впливу на властивості полімерних матеріалів; дослідженням властивостей зміцнювальних покриттів. Був науковим керівником більше десятка госпдоговірних робіт. Автор великого числа різних наукових розробок, серед яких: спосіб моделювання атомної структури меж зерен; спосіб дослідження із використанням комп'ютерних технологій орієнтаційних змін, що відбуваються в кристалічних матеріалах при пластичній деформації; різних методик комп'ютерної металографії; способу вакуумного загартування сталі; методик рентгенографічних досліджень субструктурних характеристик у кристалічних зразках. Автор близько 200 наукових публікацій, у числі яких навчальний посібник “Практична кристалографія» з грифом МОН України, 17  авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Нагороджений нагрудним знаком “Винахідник СРСР”. Науковий керівник шести кандидатських дисертацій.

Основні наукові публікації:

 • Пинес Б.Я., Бадиян Е.Е., Хижковый В.П. Исследование кинетики ползучести у монокристаллов металлов и сплавов при высоких температурах // ФТТ. – 1963, – № 5, – С. 2859-2871.
 • Пинес Б.Я., Сиренко А.Ф., Бадиян Е.Е., Солнышкин Д.И. К рентгенографиче­ской методике определения субструктуры // Кристаллография. – 1967, – т. 12, – вып. 3. – С. 423 – 429.
 • Пинес Б.Я. Бадиян Е.Е., Диффузионная ползучесть и субструктура образцов алюминия разной чистоты // ФММ. – 1970. – т.29, – вып. 4. – С. 847–856
 • Badiyan E.E., Sirenko A.F. Бадиян Е.Е., An investigation of the Substructural Changes Accompanying High-Temperature Creep of Mono- and Polycrystalline Nickel Samples // J. Mat. Sci. – 1971, – № 6. – Р. 1479 – 1485
 • Сиренко А.Ф., Пирогов Ю.А., Бадиян Е.Е., Прокопенко М.И. Ренггенографическое исследование субструктуры окиси магния, полученной разложением различных соединений магния // Известия АН СССР. – 1975. – т.11, №3. – С. 455-459
 • Startsev V.I., Badiyan E.E., Osetski A.I., Soldatov V.P. Temperature and stress dependences of creep in single crystals of lead between 20 and 300 K // J. Mat. Sci. – 1975. – 10,  – С. 387-392
 • Бадиян Е.Е., Зарубина С.В. Влияние примесей серебра на высокотемпературную ползучесть монокристаллических образцов алюминия // ФММ. – 1978. – т.46, вып. 3. – С. 609-613
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Бахарев С.А. Закономерности пластической деформации монокристаллов алюминия в условиях активного нагружения в широком интервале скоростей деформирования // УФЖ. – 1983. – т.28, – №11. – С. 1715-1718
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Солхдост Ш.З. Роль тройных стыков границ зерен в пластической деформации и разрушении поликристаллов алюминия // Металлофизика и новейшие технологии. – 1994. – т.16, № 1. – С. 56 – 61
 • Badiyan E.E., Tonkopriad A.G., Sakharova N.A., Special features of plastic deformation and failure of aluminium two – dimensional polycrystals // Functional Materials. – 1996. – V.3, – №1. – P. 81 – 83
 • Badiyan E.E., Rabukhin V.B. On increased energy and diffusion permeability of ternary grain joints in metal polycrystals // Functional Materials.– 2003.– V. 10, № 2.– p. 243 – 246.
 • Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Sakharova N.A., Shekhovtsov O.V. Computerized procedure for study of grain size distribution in polycrystals // Functional Materials.– 2001.– V. 8, № 2.– p. 407 – 409.
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Атомная структура и энергия жестких границ зерен ГЦК-кристаллов // МФиНТ.– 2004.– Т.26, №6.– С. 809-819.
 • Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Sakharova N.A., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Structural relaxation at plastic deformation of two-dimensional polycrystals with fcc lattice // Functional Materials. – 2004.– V. 11, № 2.– p. 402 – 409.
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Влияние границ зерен и границ деформационного происхождения на развитие пластической деформации в двумерных поликристаллах меди и алюминия // ДиРМ.– 2005.– № 11.– С. 24 – 27.
 • Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Optical technique of investigation of the structural changes during a plastic deformation of aluminium polycrystals // Functional Materials. – 2006.– V. 13, № 3. – P. 411-414.
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Ориентационные изменения и развитие трещин в процессе пластической деформации двумерных поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 2008. – Т. 30, № 3. – С. 361 – 371 .
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Гриценко В.И. Влияние упрочняющих покрытий из нитрида титана на развитие пластической деформации и механические свойства двумерных поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 2010. – Т. 32. – № 6. – С. 775-784.
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Зетова Т.Р. Оптическая методика исследования in situ ориентационных и структурных изменений, сопровождающих пластическую деформацию поликристаллических образцов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2010. – Т. 76. – № 8. – С. 34 – 38.
 • Патент 93021 Україна, МПК G01N 21/00, G01N 21/17, G01N 33/20. Спосіб визначення кристалографічної орієнтації зерен на поверхні полікристалічного зразка / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Зєтова Т.Р.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. –№ а 2010 02923; заявл. 15.03.10; опубл. 27.12.10, Бюл. №24.
 • E.E. Badiyan, A.G. Tonkopryad, O.V. Shehovtsov, R.V. Shorinov, T.R. Zetova. Optical Technique for the In Situ Study of Orientation and Structure Changes Accompanied the Plastic Deformation of Polycrystalline Specimens of Aluminum // Inorganic Materials. – 2011. – №15. – P. 1663 – 1666.
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Эффект выявления границ зерен и двойниковых границ в результате нанесения царапин методом склерометрии на поверхность поликристаллического образца // МФиНТ. – 2011. – Т. 33. – № 10. – С. 1375 – 1382.
 • Патент на корисну модель № 69997 Україна, МПК(2012.01) G01B 11/00, G01J 3/00. Спосіб проведення кількісного структурного аналізу полікристала з використанням комп’ютерних технологій / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № u 2011 12764; заявл. 31.10.2011; опубл. 25.05.2012, Бюл. №10.
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Диброва Д.В. Способ визуализации анизотропии механических свойств при склерометрических исследованиях поликристаллических образцов алюминия и меди // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2012. – Т. 78 . – № 11. – С. 28 – 31.
 • Патент 104249 України, МПК (2013.01), G01N 21/00, G01N 33/20 (2006.1). Спосіб візуалізації орієнтаційної неоднорідності та морфології поверхні монокристала або окремих зерен полікристала / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Зетова Т.Р., Казачкова К.С.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № а 2012 14845; заявл. 24.12.12.; опубл. 10.01.14, Бюл. №1.
 • Е.Е. Бадиян, А.Г. Тонкопряд, О.В. Шеховцов, Р.В. Шуринов, Т.Р. Зетова, Е.С. Казачкова Визуализация cубструктурной и ориентационной неоднородности в отдельных зернах поликристаллических образцов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2014. – Т. 80 . – № 8. – С. 37 – 40.
 • E. E. Badiyan, A. G. Tonkopryad, O. V. Shekhovtsov, R. V. Shurinov, T. R. Zetova, K. S. Kazachkova Determination of Characteristics of Substructure and Orientation Inhomogeneity in Polycrystalline Specimens // Functional Materials. – 2014.– V. 21, № 3. – P. 307–312.
 • Патент 108245 України. МПК F03G 7/06 (2006.01), F16K 31/02 (2006.1). Термомеханічний пристрій для одержання великих переміщень робочого штока / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Тимощук А.М.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № а 2013 01503; заявл. 08.02.13.; опубл. 10.04. 2015 р.
 • Badiyan E. E., Tonkopryad A. G., Shekhovtsov O. V., Shurinov R. V., Zetova T. R., Kazachkova K. S. Investigation of origination and development of the surface deformation relief of crystalline materials by laser radiation // Functional Materials. – 2015.– V. 22, № 3. – P. 396–401.
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Пластические ротации в поликристаллических фольгах алюминия // МФиНТ. – 2015. – Т. 37. – № 6. – С 951 – 960.
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Зетова Т.Р., Шурінов Р.В.; Талах С.В., Дергачева А.В. Особенности структуры двумерных поликристаллов меди, полученных методом рекристаллизации, и характер ее изменения в процессе пластического деформирования // ВАНТ. – 2016. №1(101), – С. 88 – 91
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В. Влияние температуры на закономерности пластической деформации и механические характеристики фольг al с покрытием из нитрида титана // ВАНТ. – 2016. №1(102), – С. 92 – 98
 • Badiyan E. E., Tonkopryad A. G., Shekhovtsov O. V., Shurinov R. V., Zetova T. R. Substructure and orientation heterogeneity of polycrystalline aluminum and its changes during plastic deformation // Functional Materials. – 2016.– V. 23, № 4. – P. 561–569.
 • E.E. Badiyan, A.G. Tonkopryad, T.R. Zetova, R.V. Shurinov, S.V. Talakh, A.V. Dergacheva Features of structure of copper two-dimensional polycrystals obtained by recrystallization method and nature of its changes in process of plastic deformation // ISSN 1562-6016. Problems of Atomic Science and Technology. 2016. №1(101), p. 88-91.
 • E.E. Badiyan, A.G. Tonkopryad, T.R. Zetova, R.V. Shurinov Effects of temperature on the laws of plastic deformation and mechanical characteristics foils al coated with titanium nitride // ISSN 1562-6016. Problems of Atomic Science and Technology. 2016. №2(102), p. 92-98.
 
З історії кафедри | Співробітники кафедри | Наукова діяльність | Прикладні розробки |Навчальні програми | Для студента | Для абітурієнта | Контакти
© 2009 . Webmaster Roman.V.Shurinov