Співробітники кафедри


Тонкопряд Алла Григорівна

  кандидат фізико-математичних наук,
  доцент кафедри фізики твердого тіла

  Адреса: 61022, Україна, м. Харьков, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тела.
  Телефон: +38 (057) 707-53-47
  E-mail:Alla.G.Tonkopriad@univer.kharkov.ua,
              Alla.G.Tonkopriad@karazin.ua
  Телефон: +38 (057) 707-53-47

 

   У 1969 році закінчила фізичний факультет Харківського державного університету, у 1972 році - аспірантуру при кафедрі фізики твердого тіла ХДУ. З 1972 року по 1993 рік працювала на кафедрі фізики твердого тіла ХДУ і займала посади від молодшого наукового співробітника до провідного наукового співробітника. У 1979 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження процесів поверхневого розповсюдження в тонкоплівкових системах зі взаємодіючими компонентами». Вчені звання: старший науковий співробітник за спеціальністю «фізика твердого тіла», доцент по кафедрі фізики твердого тіла. З 1993 р.  по теперішній час – доцент кафедри фізики твердого тіла.

Навчальна робота

Читала і читає спецкурси: «Фізика твердого тіла», "Фізика реальних кристалів», «Фізичне матеріалознавство», «Механічні властивості металів і сплавів", «Дифузія в твердих тілах», « Фізика твердого стану», «Фізичні властивості металів та сплавів», «Дефекти в кристалах» та проводить лабораторні роботи на спецпрактикумах з рентгено-структурного аналізу та фізичного матеріалознавства, керує курсовими, дипломними роботами бакалаврів та магістрів.

Наукова діяльність

Наукова діяльність пов’язана з різними науковими напрямками: фізика тонких плівок (елекронографічні дослідження), фізика полімерних матеріалів (дослідження впливу різних факторів космічного впливу на фізичні властивості полімерних матеріалів), фізика міцності та пластичності (дослідження останніх років спрямовані на вивчення релаксаційно-акомодаційних процесів, що відбуваються в двовимірних полікристалах за умов пластичного деформування). Автор понад 160 наукових праць, з яких 14 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Нагороджена нагрудним знаком "Винахідник СРСР". За високі досягнення в навчальній, науковій та виховній роботі нагороджена медаллю імені В.Н.Каразіна та медаллю «За служіння Каразінському університету».

З 1981 року по теперішній час –  Учений секретар Вченої ради фізичного факультету.

Основні наукові публікації:

1. Гребенник И.П., Тонкопряд А.Г. Исследование распространения  галлия по поверхности тонких пленок серебра и золота // УФЖ. –1971. –Т. 16, №6. – С.943 – 950.
2. Гребенник И.П., Тонкопряд А.Г.Электронографическое исследование контактирующих пленок индия и с пленками серебра и золота // ФММ. – 1973. –Т.36, вып. 3. –С. 524 –528.
3. Гребенник И.П., Тонкопряд А.Г. Исследование влияния процессов взаимодействия расплава с подложкой на кинетику растекания галлия по поверхности тонких пленок серебра // Физика и химия обработки материалов. – 1978. – №4. – С. 75-85.
4. Быховский А.И., Тонкопряд А.Г. О равновесии жидких пленок  галлия на серебре // ФММ. – 1981. – Т.52, вып.№1. – С.100 – 105.
5. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Бахарев С.А. Закономерности пластической деформации монокристаллов алюминия в условиях активного нагружения в широком интервале скоростей деформирования // УФЖ. – 1983. – т.28, – №11. – С. 1715-1718
6. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Солхдост Ш.З. Роль тройных стыков границ зерен в пластической деформации и разрушении поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 1994. – т.16, № 1. – С. 56 – 61
7. Badiyan E.E., Tonkopriad A.G., Sakharova N.A.. Special features of plastic deformation and failure of aluminium two – dimensional polycrystals // Functional Materials. – 1996. – V.3, – №1. – P. 81 – 83
8. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Sakharova N.A., Shekhovtsov O.V. Computerized procedure for study of grain size distribution in polycrystals // Functional Materials.– 2001.– V. 8, № 2.– p. 407 – 409.
9. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Атомная структура и энергия жестких границ зерен ГЦК-кристаллов // МФиНТ.– 2004.– Т.26, №6.– С. 809-819.
10. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Sakharova N.A., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Structural relaxation at plastic deformation of two-dimensional polycrystals with fcc lattice // Functional Materials. – 2004.– V. 11, № 2.– p. 402 – 409.
11. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Влияние границ зерен и границ деформационного происхождения на развитие пластической деформации в двумерных поликристаллах меди и алюминия // ДиРМ.– 2005.– № 11.– С. 24 – 27.
12. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Optical technique of investigation of the structural changes during a plastic deformation of aluminium polycrystals // Functional Materials. – 2006.– V. 13, № 3. – P. 411-414.
13. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Ориентационные изменения и развитие трещин в процессе пластической деформации двумерных поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 2008. – Т. 30, № 3. – С. 361 – 371 .
14. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Гриценко В.И. Влияние упрочняющих покрытий из нитрида титана на развитие пластической деформации и механические свойства двумерных поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 2010. – Т. 32. – № 6. – С. 775-784.
15. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Зетова Т.Р. Оптическая методика исследования in situ ориентационных и структурных изменений, сопровождающих пластическую деформацию поликристаллических образцов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2010. – Т. 76. – № 8. – С. 34 – 38.
16. Патент 93021 Україна, МПК G01N 21/00, G01N 21/17, G01N 33/20. Спосіб визначення кристалографічної орієнтації зерен на поверхні полікристалічного зразка / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Зєтова Т.Р.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. –№ а 2010 02923; заявл. 15.03.10; опубл. 27.12.10, Бюл. №24.
17. E.E. Badiyan, A.G. Tonkopryad, O.V. Shehovtsov, R.V. Shorinov, T.R. Zetova. Optical Technique for the In Situ Study of Orientation and Structure Changes Accompanied the Plastic Deformation of Polycrystalline Specimens of Aluminum // Inorganic Materials. – 2011. – №15. – P. 1663 – 1666.
18. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Эффект выявления границ зерен и двойниковых границ в результате нанесения царапин методом склерометрии на поверхность поликристаллического образца // МФиНТ. – 2011. – Т. 33. – № 10. – С. 1375 – 1382.
19. Патент на корисну модель № 69997 Україна, МПК(2012.01) G01B 11/00, G01J 3/00. Спосіб проведення кількісного структурного аналізу полікристала з використанням комп’ютерних технологій / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № u 2011 12764; заявл. 31.10.2011; опубл. 25.05.2012, Бюл. №10.
20. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Диброва Д.В. Способ визуализации анизотропии механических свойств при склерометрических исследованиях поликристаллических образцов алюминия и меди // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2012. – Т. 78 . – № 11. – С. 28 – 31.
21. Патент 104249 України, МПК (2013.01), G01N 21/00, G01N 33/20 (2006.1). Спосіб візуалізації орієнтаційної неоднорідності та морфології поверхні монокристала або окремих зерен полікристала / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Зетова Т.Р., Казачкова К.С.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № а 2012 14845; заявл. 24.12.12.; опубл. 10.01.14, Бюл. №1.
22. Е.Е. Бадиян, А.Г. Тонкопряд, О.В. Шеховцов, Р.В. Шуринов, Т.Р. Зетова, Е.С. Казачкова Визуализация cубструктурной и ориентационной неоднородности в отдельных зернах поликристаллических образцов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2014. – Т. 80 . – № 8. – С. 37 – 40.
23. E. E. Badiyan, A. G. Tonkopryad, O. V. Shekhovtsov, R. V. Shurinov, T. R. Zetova, K. S. Kazachkova Determination of Characteristics of Substructure and Orientation Inhomogeneity in Polycrystalline Specimens // Functional Materials. – 2014.– V. 21, № 3. – P. 307–312.
24. Патент 108245 України. МПК F03G 7/06 (2006.01), F16K 31/02 (2006.1). Термомеханічний пристрій для одержання великих переміщень робочого штока / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Тимощук А.М.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № а 2013 01503; заявл. 08.02.13.; опубл. 10.04. 2015 р.
25. Badiyan E. E., Tonkopryad A. G., Shekhovtsov O. V., Shurinov R. V., Zetova T. R., Kazachkova K. S. Investigation of origination and development of the surface deformation relief of crystalline materials by laser radiation // Functional Materials. – 2015.– V. 22, № 3. – P. 396–401.
26. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Пластические ротации в поликристаллических фольгах алюминия // МФиНТ. – 2015. – Т. 37. – № 6. – С 951 – 960.
27. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Зетова Т.Р., Шурінов Р.В.; Талах С.В., Дергачева А.В. Особенности структуры двумерных поликристаллов меди, полученных методом рекристаллизации, и характер ее изменения в процессе пластического деформирования // ВАНТ. – 2016. №1(101), – С. 88 – 91
28. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В. Влияние температуры на закономерности пластической деформации и механические характеристики фольг al с покрытием из нитрида титана // ВАНТ. – 2016. №1(102), – С. 92 – 98
29. Badiyan E. E., Tonkopryad A. G., Shekhovtsov O. V., Shurinov R. V., Zetova T. R. Substructure and orientation heterogeneity of polycrystalline aluminum and its changes during plastic deformation // Functional Materials. – 2016.– V. 23, № 4. – P. 561–569.
30. E.E. Badiyan, A.G. Tonkopryad, T.R. Zetova, R.V. Shurinov, S.V. Talakh, A.V. Dergacheva Features of structure of copper two-dimensional polycrystals obtained by recrystallization method and nature of its changes in process of plastic deformation // ISSN 1562-6016. Problems of Atomic Science and Technology. 2016. №1(101), p. 88-91.
31. E.E. Badiyan, A.G. Tonkopryad, T.R. Zetova, R.V. Shurinov Effects of temperature on the laws of plastic deformation and mechanical characteristics foils al coated with titanium nitride // ISSN 1562-6016. Problems of Atomic Science and Technology. 2016. №2(102), p. 92-98.

 
З історії кафедри | Співробітники кафедри | Наукова діяльність | Прикладні розробки |Навчальні програми | Для студента | Для абітурієнта | Контакти
© 2009 . Webmaster Roman.V.Shurinov